Był jednym z najwybitniejszych twórców polskiego jazzu. Współpracował od kilkudziesięciu lat z czołówką polskich i europejskich muzyków jazzowych. Lider kilku zespołów, w tym Extra Ball i Polish Jazz Stars.

Reklama

Jarosław Śmietana zmarł w wy­ni­ku kom­pli­ka­cji po ope­ra­cji usu­nię­cia guza mózgu, którą prze­szedł na począt­ku roku. W kwietniu jego przy­ja­cie­le zor­ga­ni­zo­wa­li kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny na rzecz mu­zy­ka. W warszawskim Teatrze Ca­pi­tol wy­stą­pi­li wówczas między innymi Woj­ciech Ka­ro­lak, Zbi­gniew Na­my­słow­ski, Piotr Baron, An­to­ni Dęb­ski, Ewa Bem, An­drzej Ja­go­dziń­ski Trio i Paweł Per­liń­ski.